Reprezentativitate

Uniunea Patronatelor din Romania BUSINESSROMANIA este reprezentativă la nivelul economiei naționale și partener de dialog social.

Dialogul social tripartit se manifestă la diferite niveluri şi ia forma consultării şi a informării reciproce iar în forma avansată de parteneriat social, a negocierii. În România, dialogul social tripartit se desfăşoară în cadrul structurilor instituţionalizate de consultare tripartită (Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social, comisiile de dialog social) constituite la nivel naţional, central şi local în baza Legii nr. 62/2011 privind dialogul social, precum şi în alte cadre de consultare, precumcomisiile de lucru parlamentare sau structuri tripartite constituite ad-hoc. În forma sa avansată, dialogul social tripartit se referă la negocierea şi încheierea acordurilor sociale.

La nivel naţional: Dialogul social tripartit la nivel naţional se manifestă atât în cadrul instituţionalizat al Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, structură la nivel înalt reglementată prin Legea nr. 62/2011, cât şi în alte cadre ocazionale de consultare tripartită precum comisiile de lucru parlamentare sau alte structuri constitute ad-hoc, de tipul comisiilor interministeriale. O manifestare aparte a dialogului social la nivel national, similară cooperării sociale între instituţiile europene şi Comitetul Economic şi Social European, o reprezintă consultarea întreParlament/Guvern şi Consiliul Economic şi Social, constituit ca structură de dialog (civic) între reprezentanţii societăţii civile, respectiv parteneri sociali şi organizaţii ale societăţii civile organizate. (vezi dialog civic) Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social este structura instituţionalizată de consultare tripartită, de interes naţional, constituită la nivelul Guvernului României în baza Legii nr. 62/2011 privind dialogul social şi care funcţionează după propriului regulament de organizare şi funcţionare. Din componenţa Consiliului fac parte membri ai confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel national, la nivel de preşedinte şi membri ai Guvernului, numiţi din cadrul tuturor ministerelor, la nivel de secretar de stat, prin Decizie a Primului ministru. Consiliul Naţional Tripartit este prezidat de Primul-ministru, locţiitorul de drept al acestuia fiind ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale. Secretariatul tehnic este asigurat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin personalul Direcţiei Dialog Social. Scopul Consiliului Naţional Tripartit este acela de a realiza consultarea tripartită cu privire la strategiile economico-sociale ale Guvernului, la valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată, la soluţionarea situaţiilor conflictuale pentru asigurarea climatului de pace socială, la încheierea acordurilor sociale, la analizarea solicitărilor de extindere a aplicării contractelor colective de muncă la nivel sectorial şi la alte aspecte de interes comun sau care ţin de elaborarea şi implementarea strategiilor, politicilor şi a programelor Guvernului. O formă avansată de dialog social tripartit şi parteneriat social se manifestă în cadrul negocierii şi a încheierii pacturilor sau a acordurilor sociale care urmăresc realizarea climatului de pace şi stabilitate socială. La nivel sectorial: Dialogul social tripartit la nivel sectorial se manifestă în cadrul instituţionalizat al comisiilor de dialog social constituite la nivel central (în ministere şi alte instituţii publice centrale). Comisiile de dialog social de la nivel central sunt constituite din reprezentanţi ai ministerului şi reprezentanţi numiţi de către confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional şi reprezintă cadrul de informare şi consultare a partenerilor sociali asupra iniţiativelor normative promovate de minister şi asupra altor probleme de interes pentru părţi din domeniul de competenţă al ministerului sau instituţiei publice centrale. Procedura de consultare a partenerilor sociali în cadrul comisiilor de dialog social la nivel central reprezintă o primă etapă, obligatorie, a procedurii legislative, precum şi un mijloc de soluţionare a problemelor reale din domeniul de competenţă al instituţiilor centrale şi de semnalare a situaţiilor ce pot genera tensiuni sociale.

La nivel teritorial (local şi regional): Dialogul social tripartit la nivel local se desfăşoară în cadrul comisiilor de dialog social constituite la nivelul prefecturilor. Aceste comisii sunt formatedinreprezentanţi ai administraţiei locale, precum şi din câte un reprezentant numit de fiecare dintre confederaţiile reprezentative la nivel naţional şi au ca scop informarea şi consultarea partenerilor sociali asupra deciziilor autorităţilor locale sau a altor probleme de interes în plan local. În funcţie de problematica dezbătută, la lucrările acestor comisii pot participa ca invitaţi, cu acordul membrilor, reprezentanţi ai tuturor actorilor locali, întreprinderi sau reprezentanţi ai societăţii civile organizate. Din motive obiective ce ţin de organizarea administrativă la nivel regional, nu au fost organizate şi reglementate structuri instituţionalizate de dialog social tripartit la nivel regional.

O noţiune din ce în ce mai utilizată este aceea de dialog social tripartit “plus”, termen promovat de Organizaţia Internaţională a Muncii care presupune extinderea dialogului social tripartit, prin implicarea în dialog a organizaţiilor societăţii civile. În România, deşi nu există reglementări în sensul acestei forme de dialog, în practică se remarcă o participare crescută a ONG-urilor la consultările tripartite din cadrul comisiilor de dialog social, însă statutul este limitat la acela de invitat, nu de membru, iar dreptul de exprimare a opiniei este limitat de acordul membrilor comisiilor.

În relaţia cu administraţia publică, dialogul cu organizaţiile societăţii civile este în raport cu consultarea CES (in care acestea sunt membre), precum şi în baza Legii nr. 52/2003 privind transparenţa în administraţia publică şi a art. 51 al OG nr. 26/2000. Pentru buna desfăşurare a dialogului social tripartit, Direcţia Dialog Social din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale este responsabilă cu coordonarea şi monitorizarea activităţii structurilor instituţionalizate de dialog social tripartit, de asigurarea bunei organizări a CNTDS şi a grupurilor de lucru tripartite de la nivelul ministerului, de diseminarea rezultatelor dialogului şi consolidarea parteneriatului social, de ameliorarea reglementărilor în materie de dialog social, inclusiv prin transpunerea normelor europene şi internaţionale în domeniu, precum şi de promovarea tripartitismului şi a culturii dialogului. Ca o concluzie privind dialogul social tripartit, desfăşurat la toate nivelurile (naţional, sectorial, local), atât în structurile instituţionalizate cât şi în mod ocazional, putem afirma faptul că a fost instituit şi organizat un cadru cuprinzător de consultare şi negociere tripartită, care să răspundă nevoilor reale de implicare a partenerilor sociali în procesul de decizie şi de control partajat.

Calitatea şi rezultatele dialogului social tripartit depind însă, în mare măsură, de capacitatea de expertiză a părţilor, de capacitatea de corelare a acţiunilor, precum şi de voinţa de mobilizare şi de implicare angajată şi responsabilă a celor trei părţi la dialog.